Regulamin 2018Powiadom znajomego o stronieDrukuj stronę

2018-07-19

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH PRACY KARIERA 2018

W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNYM

W SZCZECINIE

§1
Postanowienia ogólne

 1. Targi Pracy KARIERA 2018, zwane w dalszej części Regulaminu "Targami" odbędą się dnia 27 listopada 2018 r., w godzinach 10.00 - 15.00, w holu Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT przy Al. Piastów 42 w Szczecinie. Wystawcami na Targach są pracodawcy krajowi i zagraniczni, instytucje i organizacje wspierające osoby bezrobotne i poszukujące pracy, instytucje zajmujące się problematyką przedsiębiorczości.
 2. Organizatorem Targów jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Biuro Karier ZUT.
 3. Organizator zapewnia każdemu z Wystawców: stoisko wystawiennicze o wymiarach 2 m x 1,5 m, stół, dwa krzesła, napis z nazwą firmy na fryzie stoiska oraz catering dla dwóch osób. Lokalizacja stoiska na terenie Targów zależy od Organizatora. Wystawca nie ma prawa  oddać stoiska  do używania  innym osobom.
 4. Wystawcy obowiązani są przestrzegać warunków Regulaminu przedstawionych w jego dalszej części.

                                                                          §2
Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału  Wystawcy  w Targach jest przesłanie,  do dnia 20 listopada 2018 r. do godziny 15.00, wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na numer faxu: (91) 449 40 80 lub jego skanu na adres e-mail: biurokarier@zut.edu.pl , a także : dostarczenie pocztą tradycyjną oryginału karty zgłoszeniowej i dokonanie,  na rachunek bankowy Organizatora  nr 02 10 90 1492 0000 0000 4903 0242 z  dopiskiem  „KARIERA 2018” opłaty, o której mowa w ust. 2, w terminie do dnia 18 listopada 2018 r. 
 2. Opłata za uczestnictwo w Targach wynosi 400 zł brutto, chyba że Organizator zdecyduje inaczej. Zgłoszenie uczestnictwa będzie traktowane jako przyjęcie oferty ZUT.
 3. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgodnie z treścią §2 pkt. 1 nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Wystawcy do udziału w Targach. Organizatorzy zastrzegają  prawo odstąpienia od umowy (przyjęcia zgłoszenia bądź niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w Targach) bez podania przyczyny, w terminie do dnia 25 listopada 2018 r.
 4. W przypadku niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w Targach Organizator zwraca opłatę na rachunek bankowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Po upływie terminu przesyłania zgłoszeń uczestnictwa następuje zamknięcie listy wystawców, która  będzie dostępna na oficjalnej stronie internetowej Targów: www.targipracy.zut.edu.pl.
 6. Spełnienie warunków, o których mowa w ust.1 oznacza zobowiązanie do   przestrzegania Regulaminu Targów.
 7. Każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia Targów oraz posługiwania się identyfikatorem wydanym przez Organizatora.
 8. Wystawca zobowiązany jest do wykorzystywania stoiska wystawienniczego  wyłącznie w celu prowadzenia prezentacji własnej firmy. 
 9. Wystawca nie może bez zgody Organizatorów organizować żadnych  akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska.
 10. Wystrój stoiska należy do Wystawcy,  któremu nie przysługuje jednak prawo czynienia jakichkolwiek na  nim  nakładów.  
 11. Wystawca zobowiązany jest do  pieczy nad mieniem wniesionym przez niego na teren Targów, w tym na stoisko wystawiennicze, a Organizator nie ponosi  odpowiedzialności za  szkody w tym mieniu wyrządzone,  za wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.
 12.  Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach.
 13. Wystawca zobowiązany jest do pieczy nad rzeczami , o których mowa w §1 ust.3, a po zakończeniu Targów zobowiązany jest je zwrócić Organizatorowi  w stanie niepogorszonym.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  20.06. 2018 r.

 

Formularz kontaktowy

Biuletyn Informacji Publicznej ZUT
copyright(c) 2010 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin